Strategija razvoja šumarstva Republike Srpske

  • Origin

  • Category/Subcategory

  • Document type

  • Reset Filter
Country of origin:
Bosnia and Herzegovina | Republic of Srpska
Category/Subcategory:
Forestry
Document type:
Strategy

Предговор Шуме и шумска земљишта представљају један од најважнијих природних ресурса Републике Српске. Шумарство Републике Српске је суочено са комплексним промјенама које се морају узети у обзир да би се обезбједио развој сектора. Управљањем и газдовањем шумама треба да се обезбједи равнотежа између разноврсних захтјева друштва према шумарству и очувања шумских екосистема. Због тога је неопходна интеграција свих заинтересованих страна, владиних институција, приватног сектора и локалних заједница у процесу имплементације активности које доприносе развоју шумарства. Уважавајући потребу друштва за унапређењем стања шумарства урађена је Стратегија развоја шумарства Републике Српске за период 2011 до 2021. године. Овај документ даје основне претпоставке за одрживи развој шумарства, са основним циљем да се одржавају и унапређују све функције шума. Очувањем шумских ресурса, развојем функција шума и реализацијом циљева дефинисаних Стратегијом развоја шумарства успоставља се складан однос шумарства и његовог окружења, тј. привредног и друштвеног система Републике Српске. Стратегија развоја шумарства представља непрекидан процес одлучивања и акција управљања и газдовања шумама. Она је уско везана и са другим стратешким документима Републике Српске а нарочито са стратегијама развоја дјелатности и сектора који се односе на друге природне ресурсе. Стратегија представља спектар циљева и мјера за њихово остваривање изабраних из различитих алтернатива које су уско повезане са шумарском политиком и планирањем газдовања шумама, а који немидовно, усљед специфичности шумског екосистема и шумарске привреде, упућују на дугорочни процес. Због тога је Стратегија развоја шумарства Републике Срске инструмент за основану процјену и мониторинг одрживог развоја шумарства. Имајући у виду значај шумарства и потребу стратешког управљања и газдовања шумама од стране Владе Републике Српске односно Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске именована је радна група експерата, која заједно са Савјетом за израду стратегије и интересним групама, пре дставља кључне актере код израде Стратегије. Током израде овог документа утврђени су принципи, циљеви, мјере и смјернице за развој шумарства, чија имплементација ће допринијети развоју шумарства Републике Српске. Бања Лука, 2012. године Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Мирослав Миловановић, дипл. вет.

Translate »