ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ, со предмет: „ВОСПОСТАВУВАЊЕ И УПРАВУВЊЕ СО СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИ НА НИВО НА ПРЕДЕЛ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН“

Програмата за управувањето со пожари на ниво на предел во Западен Балкан ги поканува заинтересираните субјекти да достават понуди во затворен коверт на начин опишан во тендерската документација, не подоцна од 13.05.2024 година до 15:00 часот, адресирани до Програмата...
Translate »